biuro@admirestickers.pl
(+48) 513 178 255

Regulamin AdmireStickers 2023

§ I. Definicje – Terminy użyte w regulaminie.  

Sklep internetowy – serwis utrzymany w domenie www.admirestickers.pl, zarządzany przez sprzedawcę, umożliwiający użytkownikom zawarcie Umowy sprzedaży.

Sprzedawca prowadzi działalność nierejestrowaną – Rafał Nawodyło, Kopanina 6 ,43-523 Pruchna

adres poczty elektronicznej: biuro@admirestickers.pl,

numer telefonu: (+48) 513 178 255 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).

Klient – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł umowę sprzedaży.

Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży – Umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż przedmiotu na rzecz Nabywcy.

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

Produkt – towar dostępny w ramach sklepu internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

  § II. Postanowienia ogólne  

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.admirestickers.pl

Sklep internetowy www.admirestickers.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę: Rafał Nawodyło

Regulamin w szczególności określa:

– zasady rejestracji i obsługi konta w ramach sklepu internetowego

– warunki i zasady składania zamówień w ramach sklepu internetowego

– zasady zawarcia Umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego

W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do urządzenia umożliwiającego korzystanie z Internetu.

Klienci mogą uzyskać dostęp do aktualnego Regulaminu w każdym czasie poprzez odnośnik umieszczony na stronie głównej sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 § III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego  

Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

-podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

-dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

-dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

-korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

-niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (tzw. SPAMU),

-korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

 niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

-korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

-korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  § IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży  

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.admirestickers.pl , a następnie dokonać wyboru odpowiedniego produktu.

Wybór zamawianych Produktów przez Klienta jest dokonywany poprzez wybranie wariantów towaru a następnie dodanie ich do koszyka.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

– przedmiotu zamówienia

– ceny zamówionych produktów

– ceny oraz metody wysyłki

– metody płatności

W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z  Rafałem Nawodyło sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  § V. Dostawa  

Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, pakowanie, dostarczenie i usługi pocztowe) są generowane dynamicznie w zależności od zakupionego produktu, a następnie wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego.

Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do  14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.

Sklep realizuje dostawy tylko i wyłącznie na terenie Polski.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez przesyłkę kurierską lub Pocztą Polską.

W przypadku nieodebrania przesyłki z zamówieniem przez Klienta ze swojej winy Sprzedawca ma prawo obciążyć go kosztami związanymi ze zwrotem nieodebranej przesyłki.

§ VII. Ceny i metody płatności  

Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki

Zamawiając dostawę do domu, klient może zapłacić za zamówiony towar gotówką przy odbiorze lub wybrać inną formę płatności:

– płatność za pomocą przelewu bankowego

  § VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy  

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres mailowy podany w niniejszym Regulaminie.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

– świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

XXX

(prosimy o umieszczenie na przesyłce napisu: „ZWROT ADMIRESTICKERS” )

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

  § IX. Reklamacje dotyczące Towarów  

Sprzedawca jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@admirestickers.pl . Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne odstępstwa kolorów na folii i wydruku w porównaniu z modelem wzorcowym wynikających z indywidualnych ustawień monitora klienta jak i różnych mediów użytych przy wydruku.

§ X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną  

Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać:

– mailowo pod adres biuro@admirestickers.pl

– lub przy użyciu formularza kontaktowego.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

  § XI. Postanowienia końcowe  

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2023r.